• 09221587354
  • 02177341073

گواهینامه

blog_img1

گواهینامه

مجموعه ترافیک کالا با توجه به سابقه حضور و همکاری کارکنان خود بعنوان کارشناسان حمل ونقل و ترافیک در شهرداری مناطق و سابقه فعالیت در شرکت های مشاور حوزه ترافیک و فعالیت مدیریت خود بعنوان نماینده سازمان ترافیک در شهرداری ها موفق به دریافت گواهی نامه های متعدد پیوست شده در سایت و مرتبط با حوزه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شده است.

 

تیم پشتیبانی ترافیک کالا