• 09221587354
  • 02177341073

از جدا کننده ها به منظور مشخص تر شدن حریم جاده ها و کاهش خطرات ناشی از انحراف ماشین، در مسیر تردد نصب میگردد و همانطور که از اسم آن مشخص است برای جدا کردن معابر و یا قسمتی از خیابان استفاده میشود.

برای مثال: جداسازی ایستگاه اتوبوس از محل عبور خودروها و یا استفاده برای جداسازی خیابانهای دوطرفه مورد استفاده قرار میگیرند. 

محصولات مرتبط