• 09221587354
  • 02177341073
فقط عبور دوچرخه مجاز است

فقط عبور دوچرخه مجاز است

فقط عبور دوچرخه و پیاده مجاز است (مسیر مشترک)

فقط عبور دوچرخه و پیاده مجاز است (مسیر مشترک)

فقط عبور اسب سوار مجاز است

فقط عبور اسب سوار مجاز است

فقط عبور پیاده مجاز است

فقط عبور پیاده مجاز است

عبور فقط با زنجیر چرخ

عبور فقط با زنجیر چرخ

جهت عبور در میدان

جهت عبور در میدان

حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر

حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر

پایان حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر

پایان حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر

فقط عبور اتوبوس مجاز است

فقط عبور اتوبوس مجاز است