• 09221587354
  • 02177341073
غذا خوری

غذا خوری

چایخانه

چایخانه

تلفن عمومی

تلفن عمومی

پارکینگ مخصوص افراد معلول

پارکینگ مخصوص افراد معلول

خروجی از آزادراه ۱۰۰ متر

خروجی از آزادراه ۱۰۰ متر

خروجی از آزادراه ۲۰۰ متر

خروجی از آزادراه ۲۰۰ متر

خروجی از آزادراه ۳۰۰ متر

خروجی از آزادراه ۳۰۰ متر

ابتدای منطقه مسکونی

ابتدای منطقه مسکونی

پایان منطقه مسکونی

پایان منطقه مسکونی