• 09221587354
  • 02177341073
تابلوی به چپ برانید

تابلوی به چپ برانید

نابلوی رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع

تابلوی رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع

تابلوی محدودیت ارتفاع

تابلوی محدودیت ارتفاع

تابلوی پایان محدودیت سرعت 30 کیلومتر

تابلوی پایان محدودیت سرعت 30 کیلومتر

تابلوی عبور با وزن بیش از ۵/۵ تن ممنوع

تابلوی عبور با وزن بیش از ۵/۵ تن ممنوع

رعایت حق تقدم

رعایت حق تقدم

حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است

حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است

حق تقدم عبور با شما

حق تقدم عبور با شما

خیابان اصلی

خیابان اصلی