• 09221587354
  • 02177341073
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع

عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع

عبور با ارتفاع بیش از ۲٫۹ متر ممنوع

عبور با ارتفاع بیش از ۲٫۹ متر ممنوع

عبور وسائل نقلیه با وزن بیش از ۵٫۵ تن ممنوع

عبور وسائل نقلیه با وزن بیش از ۵٫۵ تن ممنوع

عبور با بار بیش از ۲٫۴ تن بر هر محور ممنوع

عبور با بار بیش از ۲٫۴ تن بر هر محور ممنوع

رعایت فاصله کمتر از ۵۰ متر ممنوع

رعایت فاصله کمتر از ۵۰ متر ممنوع

عبور کامیون با طول بیش از ۱۰ متر ممنوع

عبور کامیون با طول بیش از ۱۰ متر ممنوع

سرعت بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع

سرعت بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع

سبقت ممنوع

سبقت ممنوع

سبقت برای کامیون ممنوع

سبقت برای کامیون ممنوع