• 09221587354
  • 02177341073
گردش به راست ممنوع

گردش به راست ممنوع

گردش به چپ ممنوع

گردش به چپ ممنوع

بوق زدن ممنوع

بوق زدن ممنوع

سوارکاری ممنوع

سوارکاری ممنوع

عبور اتوبوس ممنوع

عبور اتوبوس ممنوع

توقف در روزهای فرد هفته ممنوع

توقف در روزهای فرد هفته ممنوع

توقف در روزهای زوج هفته ممنوع

توقف در روزهای زوج هفته ممنوع

توقف (پارک) ممنوع

توقف (پارک) ممنوع

توقف مطلقاً ممنوع

توقف مطلقاً ممنوع