• 09221587354
  • 02177341073
استات دایره

بابدنه پلاستیکی مورد استفاده در جاده ها و خیابان های درون شهری و برون شهریی استفاده میشود و معمولا برای نصب قبل از سرعتگیر ها و در نزدیکی عوارضی ها نصب میشود.

تابلوی پایان سبقت ممنوع

تابلوی پایان سبقت ممنوع

تابلوی پایان سبقت ممنوع برای کامیون

تابلوی پایان سبقت ممنوع برای کامیون

تابلوی عبور تانکر ممنوع

تابلوی عبور تانکر ممنوع

تابلوی سبقت برای کامیون ممنوع

تابلوی سبقت برای کامیون ممنوع

تابلوی عبور تانکر با محموله خطرناک ممنوع

تابلوی عبور تانکر با محموله خطرناک ممنوع

تابلوی فقط مستقیم و گردش به چپ مجاز است

تابلوی فقط مستقیم و گردش به چپ مجاز است

تابلوی فقط مستقیم و گردش به راست مجاز است

تابلوی فقط مستقیم و گردش به راست مجاز است

تابلوی عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع

تابلوی عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع