• 09221587354
  • 02177341073
ایست – بازرسی (گمرک)

ایست – بازرسی (گمرک)

پایان محدودیت سرعت ۸۰ کیلومتر

پایان محدودیت سرعت ۸۰ کیلومتر

پایان سبقت ممنوع

پایان سبقت ممنوع

پایان سبقت ممنوع برای کامیون

پایان سبقت ممنوع برای کامیون

پایان تمام محدودیت‌ها

پایان تمام محدودیت‌ها

پایان منطقه توقف ممنوع

پایان منطقه توقف ممنوع

فقط عبور به راست مجاز است

فقط عبور به راست مجاز است

فقط عبور به چپ مجاز است

فقط عبور به چپ مجاز است

عبور از سمت راست مجاز است

عبور از سمت راست مجاز است